Giảm chứng từ hồ sơ cấp giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế

Theo Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ, chứng từ hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế đã giảm so với trước đây. Theo quy định mới, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh…